Stichting SacramentskerkBreda (SKB)
Postbus 8765
4820 BB Breda

Bezoekadres: Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Contactpersoon: mevr. J. Weterings (06 – 22 74 00 48)

Website: www.sacramentskerkbreda.nl
Internetsite anbi: www.sacramentskerkbreda.nl/anbi/

Registratienummer Kamer van Koophandel: H.20.09.38.02
Belastingnummer: 8079.53.301

Bestuurssamenstelling:

Vergoedingen:

Doelstellingen:

Te raadplegen documenten:

Stichting  SacramentskerkBreda

Juli 2016

 1. INLEIDING

Medio 2011 heeft het bestuur gemeend  een nieuw beleidsplan op te moeten stellen. Dat beleidsplan is in 2013 en 2016 opnieuw bijgesteld. Terugkijkend naar de afgelopen periode, stamt het eerste beleidsplan uit 1999, het jaar voorafgaand aan de overname van het gebouw de Sacramentskerk in Breda.

In de afgelopen 15 jaar is veel gebeurd en tot stand gebracht. Evenals aan het begin van deze eeuw staan we wederom op een keerpunt. De restauratie/renovatie van het gebouw krijgt in 2012 een belangrijke impuls. Dat zal naar verwachting een lange periode van beheer ten aanzien van het gebouw inluiden, naast alle reguliere activiteiten van de commissies           (= de koren).

Alvorens tot de kern van het beleidsplan door te dringen, wordt allereerst een korte historische schets gegeven en de actuele stand van zaken (paragraaf II).

Aansluitend volgen de beleidsnoties (paragrafen III tot en met VII).

Het beleidsplan wordt afgesloten met een slotopmerking (paragraaf VIII).

 1. VAN BEGIN  TOT  EN  MET  HEDEN

2.1.  Historie

Vanaf het begin van de bouw van de Sacramentskerk en de vorming van de Sacramentsparochie in 1926 is het Sacramentskoor (bestaande uit louter jongens- en mannenstemmen) de belangrijkste pijler waarop de geloofsgemeenschap steunt.

In 1992 wordt door het bestuur van het Sacramentskoor Breda en de daaronder vallende Cantorij (tot dat moment een werkgroep van de parochie) de Stichting Muziekinstituut Breda (SMB) opgericht met het doel om het voortbestaan van het enige nog in Brabant bestaande traditionele jongenskoor te garanderen. Een en ander werd ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het vlak van een verdergaande ontkerkelijking en terugtredende kerkelijke overheid. In 1993 bereikt het bestuur overeenstemming met het bestuur van Grote of O.L.V. Kerk om de eeuwenoude koortraditie in de Grote Kerk van Breda te herstellen. Een koortraditie die teruggaat tot het jaar 1303 en waaraan in 1637 een abrupt einde komt als gevolg van de Reformatie. Op zondag              24 oktober 1993 wordt de Cantorij van het Sacramentskoor geïnstalleerd als de Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk Breda.

2.2.  Eind jaren negentig vorige eeuw, begin deze eeuw

Eind jaren negentig van de vorige eeuw nemen de hierboven geconstateerde ontwikkelingen in versneld tempo toe. Sluiting van het kerkgebouw de Sacramentskerk dreigt en daarmee de opheffing van het jongens/mannenkoor. Het koor is immers volledig afhankelijk van het gebouw.

Het bestuur van SMB neemt zijn verantwoordelijkheid, mobiliseert alle werkgroepen waaronder koren binnen de parochie, neemt de koren op in het SMB en neemt het besluit om het kerkgebouw in eigendom over te nemen. Het gebouw wordt ondergebracht in de Stichting Gebouwenbeheer Muziekinstituut Breda dat voor 100 % onder toezicht staat van SMB. Naast een voorzetting van de aloude reguliere activiteiten, wordt daar nu het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw aan toegevoegd. Begin deze eeuw wordt een aanvang genomen met het aanpassen van het gebouw, zodat het multifunctioneel inzetbaar wordt en wordt een start gemaakt met de renovatie/restauratie.

2.3.  Actuele situatie

Naast het Sacramentskoor en de Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk Breda maakten voor de overname van het gebouw ook al andere koren gebruik van de Sacramentskerk. Teneinde de overname mede mogelijk te maken, zijn deze koren in 2000 toegetreden tot het Muziekinstituut. In 2002 is daar nog een meisjeskoor aan toegevoegd. De muzikale- en sociaal-culturele vorming die de jongens al ruim 80 jaar genieten, is met ingang van 1 januari 2002 ook toegankelijk geworden voor meisjes in de leeftijdscategorie 9-14 jaar.

Met de koren is het Muziekinstituut echter niet compleet. De koren, als onderdelen van het Muziekinstituut, zijn sinds 2000 gezamenlijk verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Sacramentskerk. Om dat in financiële zin te kunnen blijven ondersteunen is met ingang van 2003 een steunfonds opgericht. Circa 150 leden zijn jaarlijks goed voor een bijdrage in de orde van circa  € 10.000,–.

Met inzet van velen zijn de basisvoorzieningen gerealiseerd en is de renovatie/restauratie begin deze eeuw in gang gezet. Het heeft de gemeentelijke monumentenstatus opgeleverd in januari 2006. In 2012 is een omvangrijk renovatie/restauratieprogramma afgerond.

In 2009 bleek twee separate stichtingen niet langer zinvol. Tot dan toe één voor de korenorganisatie en één voor het beheer en onderhoud van het gebouw. De besturen van beide stichtingen bestond op dat moment uit dezelfde personen. Tegen deze achtergrond zijn beide stichtingen in februari 2009 samengevoegd tot één: de Stichting SacramentskerkBreda.

De stichting omvat anno 2016:

 1. Sacramentskoor Breda o.l.v. Henri de Graauw
 2. Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk Breda o.l.v. Henri de Graauw
 3. Dameskoor Accordando o.l.v. Lieke Sweens
 4. Kamerkoor en –orkest Herman Hollanders Consort o.l.v. Coen Vermeeren
 5. Beheerorganisatie gebouw (vrijwilligers onder de naam sacra-jongeren)
 6. Steunfonds (bestaande uit circa 150 donateurs en begunstigers)

III.  DOELSTELLINGEN  EN  TAKEN

3.1.  Doelstellingen

 

In overeenstemming met de statuten kent de Stichting SacramentskerkBreda de navolgende doelstellingen:

 

3.2.  Takenpakket

 

Het takenpakket van de Stichting SacramentskerkBreda is nauw verbonden met de wijze waarop de activiteiten zijn georganiseerd. Op hoofdlijnen valt het takenpakket van het stichtingsbestuur uiteen in vier onderdelen:

 1. Voorwaarde scheppende activiteiten jegens de koren

De koren kennen ieder een eigen bestuur. In beginsel zijn zij zelf verantwoordelijk. Zij dragen ook in eerste instantie hun eigen baten en lasten. Dat betekent dat de hierboven genoemde 1e en 2e doelstelling (instandhouding van de koren en de sociaal-culturele vorming van met name de jeugdleden) een eerste verantwoordelijkheid is van de koorbesturen. Het stichtingsbestuur is in deze de 2e lijn, eindverantwoordelijk en stuurt waar nodig bij.

Het is de taak van het stichtingsbestuur om de koorbesturen bij te staan in hun taken, maar dan op het voorwaarde scheppende vlak. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning bij subsidie aanvragen enz., maar ook andere organisatorische kwesties. De koren verkrijgen jaarlijks een bijdrage van het stichtingsbestuur die daartoe aanvragen indient bij de gemeente.

 

 1. Beheer en onderhoud van het kerkgebouw

Dit is bij uitstek de taak van het stichtingsbestuur. Zij onderhoudt de contacten met de beheerorganisatie, stuurt deze aan en sluit contracten af met derden.

Tot deze taak behoort ook de fondsenwerving ten behoeve van het gebouw.

 

 1. Steunfonds

Het steunfonds is in 2003 opgericht. De leden doneren maandelijks een bijdrage ten behoeve van de activiteiten van de stichting. Het stichtingsbestuur werft nieuwe leden en onderhoudt de contacten.

 

 1. Uitgifte van het blad “In en rond de Sacramentskerk Breda”/Beheer centrale website

Ter ondersteuning van de activiteiten van de stichting wordt viermaal per jaar een digitaal blad uitgegeven in full colour. Bijdragen worden geleverd door alle geledingen van de organisatie. Het blad wordt naar circa 280 email adressen verzonden en is tevens te vinden op de website www.sacramentskerkbreda.nl

 

 

 1. WERKZAAMHEDEN

 

 

Rekening houdend met de wijze waarop de organisatie is georganiseerd, richt het stichtingsbestuur zich in eerste instantie op het behoud en de exploitatie van het kerkgebouw en daarin ondergebrachte kunstvoorwerpen en muziekinstrumenten.

 

De werkzaamheden richten zich daarbij op het behoud en uitbouwen van een gezonde exploitatie en het goed beheren en onderhouden van het gebouw.

 

Ten aanzien van het realiseren van een gezonde exploitatie wordt de navolgende beleidslijn toegepast:

De afgelopen 10 jaar is daarin belangrijke successen geboekt. Het heeft geleid tot een aanpassing van het gebouw aan de eisen van deze tijd waardoor het multifunctioneel gebruikt kan worden en dat alles met behoud van de monumentale status. In 2012 wordt een belangrijke fase van het renovatie/restauratieprogramma afgerond. Ingaand 2013 is opnieuw gedacht aan het opstellen van zullen nieuwe plannen om tot een afronding van de renovatie/restauratie te komen, evenals het uitbouwen van de multifunctionele ruimten. De uitvoering daarvan is afhankelijk van de mate en het tempo waarin de benodigde middelen kunnen worden gevonden. We hopen in 2016 hier stappen in te kunnen zetten.

Deze concentreren zich met name rond het actueel houden van de centrale website en het viermaal per jaar uitgeven van het digitale blad “In en rond de Sacramentskerk Breda”.

 

 

 1. FONDSENWERVING

 

 

Fondsenwerving binnen de stichting vindt op twee niveaus plaats. Dat laat onverlet dat het stichtingsbestuur eindverantwoordelijk is.

 

Het eerste niveau betreft de koren. Zij doen aan fondsenwerving, gericht op het afdekken van hun specifieke activiteiten. Deze fondsenwerving varieert van het aanvragen van subsidies bij overheidsinstanties, particuliere fondsen tot het aantrekken van sponsorgelden. Tevens wordt hier het houden van specifieke acties hiertoe gerekend.

Het stichtingsbestuur ondersteunt waar mogelijk de koorbesturen. Dat betreft met name subsidieaanvragen bij overheden en particuliere fondsen (Een en ander komt ook de coördinatie ten goede, doordat het stichtingsbestuur deze aanvragen dient te ondertekenen bestaat daar het overzicht).

 

Het tweede niveau betreft de activiteiten op dit gebied waartoe het stichtingsbestuur het initiatief neemt.

Op de eerste plaats zijn dat de contacten met overheden en particuliere fondsen. Tevens worden daar ook jaarlijks aanvragen voor ingediend. Deze zijn mede afhankelijk van de voorgenomen activiteiten van de koren en wat noodzakelijk/wenselijk wordt geacht voor een goed beheer en onderhoud van het gebouw.

Daarnaast worden eigen initiatieven ontplooid om voorgenomen activiteiten daadwerkelijk te realiseren. Deze variëren in de tijd. Zo is in het verleden het Steunfonds ontstaan.

 

 

 1. BEHEER FONDSEN

 

 

Het beheer van de fondsen is uiteindelijk een eindverantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.

 

Fondsen, aangetrokken door de diverse koorbesturen ten behoeve van hun eigen specifieke activiteiten, worden door de koorbesturen zelf beheerd. Jaarlijks stellen de individuele koorbesturen hun begroting en jaarrekening waarin zij hen voorgenomen activiteiten melden en verantwoording afleggen aan het stichtingsbestuur. Een en ander is in een huishoudelijk reglement met ieder koorbestuur apart geregeld.

 

De overige fondsen worden rechtstreeks beheerd door het stichtingsbestuur. Deze staan jaarlijks vermeld in de begroting en/of jaarrekening van de stichting.

VII.  BESTEDING  VAN FONDSEN

 

 

De fondsen die zowel door de koorbesturen als het stichtingsbestuur worden aangetrokken, dienen aangewend te worden voor het doel dat daarvoor is opgegeven.

Overtollige middelen, zowel bij de koorbesturen als het stichtingsbestuur, worden aan de algemene reserve van  ieder koor respectievelijk stichtingsbestuur toegevoegd.

Zij dienen in eerste instantie voor het opvangen van eventuele tegenvallers.

Voor zover sprake is van overtollige middelen (afkomstig uit rekeningresultaten) kunnen deze door het stichtingsbestuur uitsluitend worden ingezet voor investeringen respectievelijk activiteiten van de koren met een incidenteel karakter. Het gaat hier immers om incidentele middelen die niet voor structurele voorzieningen mogen worden ingezet.

 

 

VIII.  SLOTOPMERKING

 

 

De huidige organisatie is voortgekomen uit het Sacramentskoor Breda. Oorspronkelijk een werkgroep van de kerk, sinds 1992 ondergebracht in een stichting. Onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen is de organisatie “noodgedwongen” uitgebouwd: andere koren traden toe tot de stichting en het o zo noodzakelijke “clubgebouw” (= de Sacramentskerk in Breda) diende te worden aangekocht. Dat alles om het (levende) culturele erfgoed dat het jongens/mannenkoor en het kerkgebouw is, te kunnen behouden.

De afgelopen tien jaar heeft geleerd dat de organisatie wonderwel in is geslaagd. Het unieke jongens/mannenkoor en de andere koren bestaan nog altijd en het kerkgebouw is inmiddels uitgegroeid tot een gemeentelijk monument.

Dat alles is louter en alleen gerealiseerd met de inspanning van veel vrijwilligers waarover de organisatie kan beschikken. Nog altijd staan vrijwilligers aan het roer.

Daarnaast mag de organisatie zich verheugen in een omvangrijke achterban. Direct zijn 450 huishoudens betrokken. Het bezoekersaantal ligt jaarlijks rond de 50.000 bezoekers. Het zijn de door de koren en vrijwilligers jaarlijks georganiseerde activiteiten die de achterban en bezoekers enthousiast maken en houden voor wat er gebeurd aan de Zandberglaan in Breda. Het vormt ook de basis voor de periodieke financiële ondersteuning. Via het steunfonds, maar ook door middel van specifieke donaties waaronder legaten. De ANBI status die sinds 2000 wordt genoten heeft daar zeker aan bijgedragen. Het spreekt voor zich dat een vrijwilligersorganisatie van deze omvang en de doelstellingen die zij nastreeft ook in  de toekomst geholpen is met een voortzetting van deze status. Het resultaat is zichtbaar aanwezig en verdient om behouden te blijven.

 

Breda, juli 2016

 

Bestuur

Stichting SacramentskerkBreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI

Financiële verantwoording 2015 en begroting 2016

 

In juni 2016 is de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 door het bestuur vastgesteld. Het jaar 2015 is positief afgesloten. Met betrekking tot de uitgaven- en inkomstenposten kan het volgende beeld worden gepresenteerd:

 

OMSCHRIJVING                                                                  REK 15           BEGR 16

 

Lasten

Organisatiekosten/vrijwilligers                                                   3.750               3.800

Uitloting premieobligatie                                                               280                  300

Verzekeringen/gemeentelijke heffingen                                   8.630               9.000

Energie (gas, water en licht)                                                     7.780             10.000

Schoonmaken gebouw                                                            3.540             10.000

Regulier onderhoud gebouw/instrumenten/renovatie             14.660             25.000

Bijdragen in stand houding koren                                           35.000             25.000

Diverse activiteiten, waaronder concertserie                          19.520             20.000

Dotatie groot onderhoud                                                         16.400             15.000

———–          ———–

Totale lasten                                                                          109.560           118.100

 

Baten

Huren                                                                                       50.350             60.000

Steunfonds                                                                              26.670             25.000

Bijdrage Jeruzalemparochie ondersteuning liturgie                14.500             15.000

Subsidie gemeente Breda activiteiten koren                          15.000             15.000

Telefoonmast Vodafone                                                            8.700               9.000

Diverse opbrengsten (waaronder sacra’s)                             25.800             20.000

———–          ———–

Totale baten                                                                          141.020           144.000

 

Saldo                                                                                       31.460             25.900    

 

Naast de reguliere exploitatie heeft in 2015 geen renovatie/restauratie plaatsgevonden.

De afronding daarvan zal op een later moment tot stand moeten worden gebracht.

Samenvattend mogen we vaststellen dat een mooi resultaat is weggezet die ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. Daarbij blijft de steun van steunfondsleden hard nodig. Het gebouw is immers nooit af. Wij rekenen dan ook op voortzetting en hopen dat vele anderen (die nog geen lid zijn) zich bij hen aan sluiten. Uw bijdragen worden zichtbaar goed besteed!

 

Breda, juli 2016

Bestuur SKB

Bekijk welke evenementen er binnenkort op het programma staan!