ANBI
Gedragscode m.b.t. het scheppen en behouden van een veilig klimaat bij de Kooracademie Breda.

1. Inleiding
De Kooracademie Breda, het Sacramentskoor en de Choralen van de Grote- of Onze Lieve
Vrouwekerk Breda werkenmet een kwetsbare doelgroep, nl. minderjarige kinderen. Als koorbestuur
vinden we het belangrijk dat deze kinderen een fijne tijd op het koor beleven en zich kunnen
ontwikkelen tot kwalitatief goede koorzangers. Dat kunnen we alleen bieden als er een veilig sociaal
klimaat heerst.
Daarnaast is een kinderkoor een maatschappelijk gevoelige organisatie. Verkeerd gedrag of de
suggestie van verkeerd gedrag zouden het voortbestaan van het koor in gevaar kunnen brengen.
Aangezien het voortbestaan van het koor de belangrijkste doelstelling van het koor is, zullen alle
activiteiten erop gericht moeten zijn ongewenst gedrag en zelfs de schijn van ongewenst gedrag te
voorkomen. Met het hanteren van deze gedragscode scheppen we een basisklimaat waarbinnen de
kans op ongewenst gedrag tot een minimum wordt gereduceerd.
Om niet verstrikt te raken in een complexe regelgeving, waarbij we het organiseren van diverse
activiteiten bijna onmogelijk maken, beperken we ons tot een paar kernwaarden die te allen tijde
dienen te worden nageleefd.

2. Doel
Het scheppen van een veilig sociaal klimaat binnen kooractiviteiten, door het voorkomen van gedrag
dat leidt tot (de suggestie van) ongewenste intimiteiten en agressie met minderjarige koorleden.

3. Doelgroep
Deze gedragscode is bekend bij alle koorleden, de ouders van minderjarige koorleden en bij iedereen
die binnen de invloedsfeer van het koor valt en dient door iedereen te worden nageleefd.

4. Definities
Gewenst gedrag
• We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om;
• Alle activiteiten die door het koor worden georganiseerd hebben een open / openbaar
karakter. Dat betekent dat te allen tijde ouders en andere belanghebbende toegang
moeten kunnen hebben tot de activiteit;
• Bij de begeleiding van grotere activiteiten met de minderjarige koorleden, worden naast de
leden van de jeugdcommissie, bij voorkeur ook vrouwen / moeders gevraagd.
Ongewenst gedrag
• Iedere vorm van zowel lichamelijk als verbaal geweld door kinderen en volwassenen
binnen de invloedsfeer van het koor;
• Een volwassene bevindt zich alleen met één of meerdere minderjarige koorleden in een
afgesloten, niet transparante ruimte.

5. Toepassing
• Alle ouders van nieuwe kinderkoorleden worden door iemand van de jeugdcommissie over
deze gedragscode geïnformeerd;
• Alle nieuwe mannenkoorleden worden door iemand van de mannencommissie over deze
gedragscode geïnformeerd;
• De kinderkoorleden worden door leden van de jeugdcommissie en het bestuur aangesproken
en bijgestuurd op hun gedrag, conform de gedragscode;
• De mannenkoorleden worden door andere mannenkoorleden aangesproken op hun gedrag,
conform de gedragscode;
• Niet-koorleden worden door de koorleiding aangesproken op hun gedrag, conform de
gedragscode.

6. Klachten
Signalen en/of klachten over verkeerd gedrag conform deze gedragscode, worden gemeld bij het
hoofd kinderkoor of de voorzitter van het koor.
Zij zullen in overleg met elkaar, of met één of meerdere andere bestuursleden, bepalen wat er n.a.v.
deze klachten / signalen moet gebeuren. Dit kan variëren van het aanspreken tot de beëindiging van
het lidmaatschap van de betreffende persoon. Ook het maken van een melding bij de politie behoort
tot de mogelijkheden.

7. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van deze gedragscode, die volledig te onderschrijven
en actief na te leven.
Naam: _____________________________________
Datum: __________________
Handtekening: ______________________________

Beleid: Aanname volwassen zangers / vrijwilligers Kooracademie Breda, Zandberg58 en SacramentskerkBreda

Inleiding
Alle volwassen binnen Kooracademie Breda, Zandberg58 en Sacramentskerk Breda, beschouwen we als een vrijwilliger. Alle volwassenen die activiteiten willen uitvoeren binnen onze geledingen kunnen dit formeel doen via de mail. Deze aanmeldingen kunnen spontaan gebeuren maar ook naar aanleiding van een vacature of via tussenkomst van een van onze vrijwilligers. Vrijwilligers die zich formeel willen aanmelden worden verzocht dit te doen via e-mail. Dit kan zijn bij:
a) Bij de coördinator vrijwilligers
b) Secretariaat van de Kooracademie/Zandberg58.

Eerste selectie
Iedere aanmelding wordt besproken binnen een petit comité (app groep). Deze groep bestaat uit mensen met een groot netwerk in de stad, de korenwereld en vrijwilligerswerk. Allen kennen ons goed. Zij voorzien de betrokkenen van achtergrond informatie over kandidaat. Potentiële kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Eerste gesprek Interview
Het 1e gesprek wordt gedaan door de 1e verantwoordelijke vrijwilliger van de rol / functie waarnaar wordt gesolliciteerd. In dit gesprek wordt er stil gestaan bij de werkzaamheden van functie en wordt gekeken of de kandidaat bij onze organisatie past. Belangrijk onderdeel van dit gesprek is bespreken dat iedereen binnen koor en gebouw (direct of indirect) zal werken met kinderen. Zingende kinderen zijn ons grootste doel en omtrent de omgang met kinderen hebben we een streng beleid. Er wordt gewezen op de gedragscode. Na aanleiding van reactie hierop wordt met name bepaald of kandidaat geschikt is en of we een vervolgtraject aangaan.

Meelooptraject
Wanneer een kandidaat geschikt is voor de functie wordt hij/zij uitgenodigd voor een introductie programma. Dit betreft vaak direct meelopen in de praktijk. In dit traject komt de vrijwilliger nog niet in aanraking met de kinderen. Als de kandidaat geschikt is bevonden na/tijdens deze periode, wordt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Tweede gesprek voor volwassenen die direct in contact komen met kinderen
Vaak worden deze vrijwilligers geworven binnen de bestaande vrijwilligersgroep. Gaat de vrijwilliger direct in aanraking komen met kinderen dan wordt na er een extra gesprek aangegaan en wordt de Gedragscode als leidraad gebruikt. De betreffende volwassenen dient deze gedragscode te ondertekenen.

Bij voldaan aan bovenstaande stappen wordt de kandidaat vrijwilliger van Kooracademie Breda/Sacramentskerk Breda.